Finlands medeltidsurkunder -lähdejulkaisun siirtäminen Diplomatarium Fennicum –tietokannaksi

Lähtökohtana Diplomatarium Fennicumille (DF) on ollut Finlands medeltidsurkunder (FMU) ja Åbo Domkyrkas Svartbok (Turun tuomiokirkon Musta kirja). Ensin FMU skannattiin ja tekstit siirrettiin tietokantaan. Kaikki tekstit tarkastettiin ja oikoluettiin. Kuitenkaan näin laajasta kokonaisuudesta kopioidusta tekstistä ei luultavasti koskaan tule täysin virheetöntä, vaikka paljon virheitä löydettiinkin. Epävarmoissa tapauksissa tietokantaa täytyy siksi aina verrata FMU:iin ja Mustaan kirjaan.

Överförandet av Finlands medeltidsurkunder till databasen Diplomatarium Fennicum

Utgångspunkten för Diplomatarium Fennicum (DF) har varit Finlands medeltidsurkunder (FMU) och Åbo Domkyrkas Svartbok. Först skannades FMU och texterna överfördes i en databas. Samtliga texter granskades och korrekturlästes. Trots detta måste det påpekas att en kopierad text av ett så omfattande format förmodligen aldrig blir helt felfritt, trots att ett nästan oändligt antal felaktigheter upptäktes. I tveksamma fall måste databasen alltid kontrolleras mot FMU och Svartboken.